L’aventura de la transformació

El projecte de Costa i Llobera sempre ha tingut una voluntat transformadora i de canvi, vinculada a la realitat social del país i els moviments de renovació pedagògica de Catalunya i fa cinc anys ens vam sumar com escola de la Mostra al moviment d’Escola Nova 21.

La primera acció va ser posar el termòmetre als diferents aspectes de la vida a l’escola amb una eina d’autodiagnosi que va fer una fotografia de la situació pedagògica del centre en aquell moment. En van sortir punts forts i punts febles que van ser el punt de partida del treball posterior i aquells aspectes en els quals primer havíem d’incidir.

La segona tasca va ser elaborar la visió de centre i aquí va tenir especial importància la comunitat educativa. Famílies, mestres, equip de migdia i alumnat vam pensar per separat com era l’escola que ens imaginàvem el 2030. Després vam cercar punts en comú entre les tres anàlisis i vam crear una visió de centre alineada, clara i compartida. Prou pràctica perquè ens suggerís idees reals per dur a terme amb els infants i adolescents, però alhora, prou màgica com perquè ens permetés somiar amb l’escola que volíem. Va ser un moment important perquè va posar en relleu el nostre sentit de comunitat i el nostre compromís amb un procés que començava i del qual tots érem corresponsables.

Entre la realitat del moment i la Visió de Centre vam marcar un punt a mig camí; l’escenari 2023. L’escenari feia el camí fins la visió més concret i menys sinuós. L’escenari estava pensat com un horari on somiar un “dia base” qualsevol de l’any 2023. Per tal de treballar i desenvolupar cadascuna de les sessions de l’escenari vam crear 8 nodes o grups de treball dels temes troncals en el centre i sobre els que calia aprofundir, buscar documentació, comparar amb altres centres, veure experiències reeixides…

Aquestes trobades de Nodes interetapes es van estructurar en dos circuits (circuit A amb 4 Nodes i circuit B amb 4 mes) per facilitar la interrelació entre Nodes i la permeabilitat total entre ells. Així una mateixa persona formava part de 2 Nodes alhora i segons es treballés circuit A o circuit B anava a un Node o a un altre. Els Nodes del circuit A van ser Projectes, Avaluació, Pla de treball/treball sistemàtic i treball pel col·lectiu i els del Circuit B: Espais, Espai migdia, Entrada tranquil·la i Acció Tutorial.

La realitat, però, és que els Nodes han pretès ser molt més que tot això. Volien ser un recurs organitzatiu de l’escola que millorés el lideratge pedagògic i que alhora quedés també reflexat en la PGA.

En tot aquest procés la singularitat del nostre centre ha estat un repte i alhora una oportunitat. Un centre 3-18 té una organització singular pel que fa a la coordinació ja que cal alinear en equip de diferents etapes que, a vegades, no es troben en el mateix moment ni van a la mateixa velocitat de transformació. Alhora les diferències individuals també estan presents en els processos de canvi i d’innovació. Tanmateix, els canvis que s’implementen són sòlids i “viscuts” per tots els docents. Per aquest motiu, hem anat a parar a un únic circuit on hem seleccionat 5 nodes com a estructura més senzilla i factible per avançar.

Però quina ha estat l’eina que ens ha permès avançar en la innovació? Com fer que l’escenari que projectem sigui una realitat? Com ens assegurem que anem en la línia de la visió? Ens hem valgut de la premisa “experimentar per aprendre” a través del concepte Producte Mínim Viable (PMV). El PMV és una proposta petita i mesurada que pretén ser una prova per capacitar i aprendre abans de fer canvis estructurals o transformacions a gran escala que afectin tots els aspectes de la vida del centre. Si bé la finalitat del PMV rau en escalar les propostes, la seva veritable força és que el PMV és un prototip per aprendre i ens permet preguntar-nos contínuament el “perquè” de cada projecte.

Costa i Llobera, sempre en constant reflexió i amb el punt d’inflexió al ser mostra d’EN21, continua en moviment, sent conscients que aquest curs és de valoració per definir les línies d’actuació on tot l’equip docent estigui present.

Volem seguir amb la ferma intenció de seguir amb el procés de transformació, amb aquesta aventura, acompanyats de l’equip del Laboratori de Transformació Educativa.

L’Equip Impulsor