Batxillerat

Batxillerat

Costa i Llobera

Batxillerat

El cicle de batxillerat representa una opció de continuïtat d’estudis que, juntament amb els cicles formatius, configura l’oferta educativa que segueix a l’ESO. El fet d’escollir el batxillerat significa per a l’alumne prendre una decisió cap als estudis superiors, siguin aquests universitaris o de formació professional. En aquest sentit, els continguts del batxillerat tenen un caràcter teòric-pràctic, amb coneixements de caire general i abstracte i àrees específiques que orienten l’alumne cap a branques de coneixement d’especialitat. Al llarg d’aquest recorregut, d’una durada de dos anys acadèmics, l’alumne ha d’adquirir les competències bàsiques necessàries que l’hauran de permetre entomar la formació superior. I això significa, interioritzar una metodologia d’estudi adient, organitzada i sistemàtica, una actitud responsable i compromesa cap al treball regular i la formació contínua, una iniciativa i autonomia personal en la recerca i la construcció de coneixement…

En aquest marc, el batxillerat de Costa i Llobera es presenta com a una proposta on l’exigència, la motivació i l’orientació ocupen un paper central per preparar l’alumnat en el nivell que necessita per poder assolir els seus objectius acadèmics. En aquest sentit, aspectes significatius d’aquesta etapa són:

·  El Pla d’Acollida del Batxillerat

·  L’organització del treball diari 

·  L’acció tutorial

· El currículum comú i diversificat

· El treball de recerca

 

El Pla d’Acollida del Batxillerat

El Pla d’Acollida del Batxillerat de Costa i Llobera contempla un seguiment inicial de l’alumnat per valorar la seva adaptació al nou cicle d’estudis. Aquest seguiment inicial significa un acompanyament tutorial de l’alumne en la dinàmica acadèmica (elecció d’itinerari, matèries de modalitat i optatives, organització de l’estudi) i en la dinàmica personal (relació amb el grup, motivació i actitud). Després d’aproximadament un mes d’haver començat el curs, es fa una preavaluació per valorar l’adaptació de cada alumne. És dins d’aquest termini que l’alumnat pot sol·licitar el canvi d’una o més matèries de modalitat, omplint un formulari que ha de lliurar al seu tutor o tutora i que serà confirmat pel secretari del centre.

 

L’organització del treball diari

Un factor clau de l’èxit al batxillerat és l’organització del treball a l’escola i a casa. L’autonomia en el treball, la iniciativa personal i la capacitat de resolució dels problemes han de ser competències essencials d’un alumne de batxillerat. En aquest sentit, l’estructura horària del batxillerat contempla només classes al matí, de 8’00 a 14’30 h per tal d’alliberar totes les tardes de la setmana i així facilitar que l’alumnat es pugui organitzar el seu sistema d’estudi diari.

 

L’Acció tutorial

Per tal de millorar la qualitat de l’atenció tutorial, a Costa i Llobera s’ha optat per oferir una doble tutoria, és a dir, dos tutors/res per grup-classe que de forma compartida desenvolupen l’acció tutorial. Tenint en compte que l’Institut escola té dues línies, a cada nivell de batxillerat hi ha quatre tutors que es reuneixen un cop a la setmana en reunió de tutors per anar coordinant el pla d’acció tutorial. A aquestes reunions també hi participa la psicopedagoga així com la Coordinació del Batxillerat. Dins d’aquest pla d’acció tutorial, l’orientació acadèmica i professional té un paper prioritari, amb activitats individuals i de grup que tenen per objecte que l’alumnat rebi els recursos suficients per orientar-se en la presa de decisió final de cicle, atenent la seva diversitat,  i que aquests recursos els pugui compartir també en l’entorn familiar.