Institut Escola

L'institut escola

Costa i Llobera

Qui som

L’Institut Escola Costa i Llobera és un centre públic de la Generalitat de Catalunya compromès amb l’educació en la franja d’edat entre els 3 i els 18 anys, amb una trajectòria que es remunta a l’any 1958.

L’Institut Escola s’esforça a proporcionar una educació integral, d’una forma inclusiva, que permeti la socialització de l’alumnat, tot establint una relació positiva entre els diferents membres de la comunitat educativa, respectant la diversitat personal i social, desenvolupant el coneixement i el sentit de pertinença a la comunitat on s’insereix.

Al llarg de la nostra trajectòria escolar hem posat un èmfasi especial en dos instruments pedagògics com són la biblioteca escolar i el gabinet psico sociopedagògic (actualment Equip d’Atenció a la Diversitat).

L’IE Costa i Llobera té la voluntat d’educar el seu alumnat de 3 a 18 anys per tal que pugui socialitzar-se plenament i en les millors condicions possibles, d’una forma positiva, constructiva i lliure.

L’Escola Costa i Llobera és una escola pública catalana des de 1988, tot i que va néixer com escola privada el 1958. Des del primer moment, es va alinear amb l’escola activa, arrelant-se al moviment de renovació pedagògica i incorporant les diferents aportacions pedagògiques pròpies de cada moment i etapa. Part essencial d’aquests plantejaments són el treball en equip del professorat i la col·laboració de famílies i alumnat amb la vida del centre per tal d’aconseguir una educació integral.

En aquesta línia, els elements educatius que defineixen l’Escola Costa i Llobera són:

Planificació estratègica i transformació educativa:  La planificació estratègica indica la voluntat d’actuar en el present, amb una perspectiva de  futur. La programació estratègica ha estat  una constant en els darrers anys perquè l’Escola vol vertebrar a curt, mitjà i llarg termini tots els programes d’innovació i experimentació que el centre es proposa desenvolupar. Al llarg de tots aquests anys, l’escola ha estat implicada en moviments de renovació pedagògica.  En aquest sentit, el centre ha estat compromès en plans estratègics com:

  • – Gestió integrada 3-18 (2000-2004)
  • – Coherència educativa en un context global (2004-2006)
  • – Pla Estratègic per a la Millora de l’Autonomia de Centre, anomenat “Pla de Plans” (2006-2011)
  • – Acord de Coresponsabilitat Departament d’Ensenyament (2012-2016)
  • – Centre mostra Escola Nova 21 ( 2017-2019)
  • – Reconeixement del Departament d’Educació com a projecte d’innovació pedagògica, en la Resolució ENS 1542/2018 del projecte “ Eina de gestió i participació integrada” 
  • – Centre avançat Laboratori de Transformació Educativa Departament d’Educació (2020-2023)
  • – Centre promotor del Primer Congrés d’Educació Pública de Catalunya
  • – Erasmus + Batxillerat competencial (2020-2022)

Gestió Integrada: Integració de la gestió del centre entre els 3 i els 18 anys amb òrgans de govern i consell escolar comuns.

Catalanitat: Entenem catalanitat com a forma de construir la pròpia identitat i establir els lligams comunitaris, tot mantenint l’interès i el respecte per a totes les cultures. 

Pluralisme: El concebem com a principi per a acollir la diversitat ideològica, cultural, política i social respecte als principis de la democràcia. La pluralitat fa possible el contrast d’opinions i converteix en un valor positiu aquesta diversitat.

Inclusió: Acollim la diversitat a través d’una escola oberta i flexible que adapta la seva organització a aquestes necessitats.Tot l’alumnat forma part del grup classe ordinari com model d’escola inclusiva.

Pensament crític: Promovem la formació de persones autònomes, creatives, que treballin en equip i que s’esforcin a millorar des d’un pensament crític per ser respectuoses i solidàries i així treballar per a transformar el món. 

Acció tutorial i orientació: El Pla d’Acció Tutorial és l’instrument del qual ens dotem per posar en marxa un mecanisme de tres eixos: l’alumne/a, la família i el grup-classe. És un instrument transversal, flexible i obert a les necessitats emergents de cada curs  i es projecta al llarg de tota l’escolarització. És important comptar amb la implicació, la complicitat i la col·laboració de les famílies a fi que el creixement personal i acadèmic de l’alumne/a compti amb les màximes garanties d’èxit.

Biblioteca escolar: La biblioteca/mediateca és un espai pedagògic cabdal del projecte a més d’un àmbit de col·laboració amb recursos que proporciona informacions i idees que afavoreixen tota la comunitat (alumnes, mestres, famílies, escoles del barri…). Promou el gust per la lectura i dota de les eines per aprendre en el transcurs de la vida, afavorint que l’alumnat esdevingui ciutadans i ciutadanes responsables, creatius i participatius.

Participació:  Els diferents protagonistes participem de la vida del centre: alumnat, famílies i equip docent tenen responsabilitats específiques en la vida de l’escola amb complicitat compartida per tal d’assolir plenament els objectius propis de la seva funció. L’Escola programa espais de trobada i contactes a diversos nivells, tant dins de cada àmbit com entre àmbits (Vocalies). Els representants de l’alumnat participen en els àmbits de coordinació de delegats de centres educatius i en el Consell de Delegats i Delegades. 

Convivència, solidaritat i cooperació: L’escola desenvolupa la cultura de la justícia social, la cooperació, la sinceritat, l’esforç personal i la reflexió crítica. Està impregnada d’uns valors que orienten tota intervenció educativa d’una manera explicita i implicita en els currículums. La justícia i la sinceritat han de presidir les relacions entre l’equip docent i l’alumnat i entre cada una d’aquestes parts. La cultura de l’esforç personal i la reflexió crítica ha de permetre encarar els aprenentatges d’una forma eficaç, enriquidora per a tot tipus d’alumnat i formativa en el nivell més essencial de la persona.

Compromís amb els principis de la sostenibilitat i la defensa del medi ambient: En un món globalitzat, en una etapa d’implementació no equitativa del consum de béns i d’energia i l’amenaça que provoquen aquests desequilibris cal treballar des del món educatiu conductes i valors alternatius, tendents a assolir millores en el medi ambient i una forma de vida sostenible.

Escola oberta a la comunitat: Realitzem com a part del nostre Projecte Educatiu activitats escolars fora del centre (visites, excursions, estades, campaments, intercanvis, etc). Tenim la voluntat de treballar per una educació a temps complet. Ens coordinem amb els recursos humans, culturals i professionals de l’entorn tot integrant i enriquint el temps no lectiu en un únic projecte educatiu.

Història

L’escola Costa i Llobera neix el curs 1958-59 fundada pels pedagogs Pere Darder Vidal i Pau López Castellote, sumant-se el primer any l’Enric Lluch i Martín de la mà del Dr. Jaume Bofill i amb l’empenta d’un grup jove de mestres i universitaris de la generació de postguerra, amb la intenció clara i precisa d’entroncar amb la pedagogia renovadora de la Catalunya anterior a la Dictadura i amb l’esperança de fer reviure les seves arrels actives.

No hi ha romanticisme en la seva acció, sinó fe en el futur i una voluntat sòlida d’educar persones lliures, racionalment crítiques, compromeses políticament i amb un horitzó de valors ordenats de forma nítida: solidaritat social, llibertat democràtica i, com atmosfera que dona sentit concret a aquests valors, el sentiment de catalanitat sempre obert als altres grups humans i mai tancat en el passat.

En els anys 60 l’escola creix, malgrat tots els entrebancs burocràtics de l’Administració.

Creix primerament a l’interior de la seva tasca pedagògica, no solament a través del diàleg, donat i ofert profusament en el si de la comunitat educativa, sinó també en els aspectes essencials de seguiment psicopedagògic dels nens i nenes i de la creació de recursos didàctics: col·lecció d’imatges murals, Biblioteca i recollida de documentació per a les sortides, excursions i campaments que ens permeten trepitjar i palpar el país de forma profitosa.

Aquests són elements que, adaptats als nous temps i transformats, ja mai deixaran d’estar presents en la nostra línia pedagògica.

També cap a l’exterior, participant activament en tot el moviment de renovació pedagògica. La creació de Rosa Sensat i, més endavant, de Coordinació Escolar, és una mostra d’aquesta feina compartida amb altres institucions escolars d’aquell moment.

Als anys 70 seguiren amb l’eclosió dels experimentals que acompanyen la nova llei: l’EGB en primer lloc, el BUP posteriorment. Aquesta tasca ha estat seguida durant els anys 80 i ha marcat fortament els equips de mestres que l’han viscuda.

Destaquem els treballs del “Desenvolupament del gust per la lectura”, “La influència de les tècniques en el procés d’aprenentatge dels alumnes de 12 a 16 anys”, l’experimental del Cicle Superior.

La recuperació de la Generalitat significà per a la nostra, i per a moltes escoles de Catalunya, la possibilitat de portar a terme, de forma real, la idea d’escola com a servei públic obert a tothom.

El voler polític de tots aquests centres es materialitza en la constitució del CEPEPC com a organització representativa i amb poder de negociació i decisió. Per altra banda, la creació, conjuntament amb altres organitzacions, del “Secretariat de la Campanya en defensa de l’Ensenyament Públic i la seva qualitat” mostra, de forma patent, l’obertura de les escoles del CEPEPC a un horitzó molt més ampli de tots els col·legis de la Generalitat.

L’any 1988 l’escola Costa i Llobera passa a ser un centre públic i el 2010 es formalitza com a primer Institut- Escola Públic (3-18) de Catalunya, tot i que des del seu origen ha estat un centre integrat. 

Durant el cursos 2017-2019, l’escola forma part de la mostra de centres educatius de Catalunya dins del programa de transformació educativa Escola Nova 21.

El curs 2018-2019, durant la celebració del 60è aniversari la comunitat educativa, docents, alumnes i famílies dibuixem la nova visió de centre compartida, que ens projecta cap al futur amb compromís de reflexió contínua.  

El mateix 2018 rebem el reconeixement del Departament d’Educació com a Projecte d’Innovació Pedagògica, en la Resolució ENS 1542/2018 com a centre referent amb el  projecte “Eina de gestió i participació integrada”.

Seguint el mateix compromís amb la innovació educativa, formem part com a centre avançat del Laboratori de Transformació Educativa del Departament d’Educació (2020-2023).

I en la línia de compromís amb l’educació pública que ens identifica, formem part del grup promotor del Primer Congrés d’Educació Pública de Catalunya.

Paraules d’en Pere Darder cofundador del Costa i Llobera en l’acte del 60è aniversari de l’escola.

ESCOLA COSTA I LLOBERA. 20.III.2019

CELEBRACIÓ DELS 60 ANYS I 30 D’ESCOLA PÚBLICA

Pere Darder. Per què una escola com Costa i Llobera en aquell moment?

A la Barcelona de l’any 1958, les escoles públiques eren en general un retrocés del que hi havia abans de la guerra civil.

L’Institut-Escola Costa i Llobera el vam fundar els pedagogs Pere Darder Vidal i Pau López i ja al primer any se’ns va sumar Enric Lluch i Martín.

Estàvem en un moment de canvi, es mantenia el record de les escoles actives i la voluntat d’algunes famílies de seguir-les.

Un equip de mestres teníem el model d’alguns mestres represaliats com Artur Martorell i Alexandre Galí, que eren accesibles a través del Dr. Jaume Bofill, catedràtic de Filosofia a la Universitat de Barcelona, que volia una altra educació per als seus fills. Una important aportació econòmica d’Enric Balcells ens va permetre llogar un local a la Rambla Catalunya.

Hi havia un moviment col·lectiu de canvi. Estàvem en contacte amb escoles que havien iniciat ja un nou camí: Escola Talitha, amb Teresa Codina, i Escola Santa Ana, amb Roser Soliguer de Bofill. Un grup de mestres vam crear les Sessions de Pedagogia, compartint projectes amb la pedagoga Marta Mata.

Costa i Llobera va néixer com escola privada, amb el desig de ser escola per tothom. Era escola de nois fins al 1978, amb pocs alumnes, que es duplicaven cada curs.

Eixos bàsics de l’inici de l’Escola Costa i Llobera:

 • – Els professors treballàvem en equip, amb l’impuls de l’equip directiu d’en Pau López, l’Enric Lluch i en Pere Darder, per una renovació pedagògica on el centre eren i són les noies i els nois. En Joaquim Farré, mestre de l’equip, deia que aquesta era la gran diferència amb les escoles anteriors que ell havia viscut. 
 • – Volíem una escola activa i catalana.
 •  
 • – En l’inici era una escola confessional i la catequesi la feien directament les famílies a la mateixa escola. Posteriorment, la catequesi es va incorporar al centre de pastoral del bisbat.
 • – S’afavoria la formació personal i social (d’aquí va sortir el 1965 el llibre El nen i l’altre, Premi Balmanya, de Ramon Canals i Pere Darder) amb l’atenció del Gabinet Psicosociopedagògic, els informes i les reunions amb les famílies i també amb el comentari del diari (preparació crítica); amb les sortides, excursions i campaments (contacte amb la realitat), amb el projecte de lectoescriptura de text i imatge, arxius d’imatges, tallers i revista des de la Biblioteca, (per desenvolupar la imaginació i el coneixement).
 • Les famílies participaven volgudament com coeducadores i construint l’escola amb els mestres. Per exemple: la creació de la quota indicativa on cada familia es comprometia a pagar segons les seves possibilitats i que en Pasqual Maragall va realitzar com expert i com a pare. Més tard, aquestes aportacions van donar lloc a la Fundació Propedagògic.

En els 14 primers anys es van elaborar els llibres-fitxes de l’editorial de Joan Casals per a totes les matèries. Vam col·laborar amb n’Andreu Doria a La Galera.

Des de Costa i Llobera es va contribuir al naixement d’altres escoles (Heura i Lavínia) i vam participar en la creació de L’Associació de Mestres Rosa Sensat.

L’augment constant del nombre d’alumnes ens va fer desplaçar per bastants edificis, a la cerca d’un local adient. També la participació de les famílies va ser cabdal per tenir un edifici escolar, obra de l’equip Martorell, Bohigas, Mackay el curs 1979-1980, seu actual de l’escola.

El 1988 amb altres escoles del CEPEPC es va aconseguir passar a escola pública.

Ens hem de sentir satisfets al veure l’escola fent camí després de tants anys. 

Barcelona, 20 de març de 2019

Pere Darder

Educació 360

Costa i Llobera és un Institut-Escola públic que integra les quatre etapes educatives (Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat) en un únic projecte pedagògic compartit pel professorat, l’alumnat i les famílies.

Des dels seus orígens, com a centre privat en el curs 1957-1958, Costa i Llobera s’ha caracteritzat per ser una escola innovadora, compromesa amb els moviments de renovació pedagògica de Catalunya i amb una lluita constant per mantenir els seus trets d’identitat. És l’únic Institut-Escola públic 3-18 que oferta el batxillerat.

La relació amb les famílies és intensa i estreta, un dels actius més importants de l’escola: des de les entrevistes de tutoria individual fins el Consell Escolar, passant per les relacions amb la Junta de l’AFA, les vocalies -alimentació, salut, esports…-, les festes de l’escola o els sopars compartits.

El treball en equip dels docents és un dels trets més importants del projecte de Costa i Llobera: comissions, coordinacions, àmbits, cicles, equips docents, departaments… El grau d’implicació en les reunions és intens, cada infant i jove té la mirada de tot un equip que l’acompanya. Entenem que no hi ha reflexió pedagògica ni innovació si no disposem d’àmbits on compartir les experiències individuals i les propostes educatives col·laboratives. La formació permanent del professorat és una inquietud de l’escola al llarg de la seva història, que constitueix una aposta de qualitat.

Atenció a la diversitat

Des dels seus orígens, l’escola ha pres el compromís d’una educació inclusiva i d’atenció a la diversitat dels alumnes. L’Equip d’Atenció a la Diversitat (EAD) és l’encarregat de donar suport i eines d’intervenció a l’equip d’escola. Està format per mestres d’Educació Especial, professorat amb l’especialitat de psicologia/pedagogia i l’especialista de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).

Des del curs 2006-2007 l’Escola disposa d’una Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE), adequada a la singularitat d’un centre 3-18, seguint els principis d’inclusió.

Amb el nou decret d’escola inclusiva, Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, l’Institut-Escola compta amb una SIEI (Unitat de Suport a l’Educació Especial). Els SIEI són dotacions extraordinàries de professionals que s’incorporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. El SIEI és un recurs per al centre, que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió.

Biblioteca, el cor de l'escola

La biblioteca/mediateca és un espai pedagògic cabdal del projecte que convida al gust per la lectura i, des de l’inici del centre, ha tingut una persona bibliotecària que participa i es coordina amb les diferents etapes educatives i l’equip de coordinació general. De fet, quan parlem de la biblioteca/mediateca no parlem només d’un lloc, sinó d’un àmbit de col·laboració, amb recursos organitzats i dinamització del conjunt de l’escola. Proporciona informacions, idees i dota la comunitat (alumnes, mestres, famílies, escoles del barri…) de les eines per aprendre en el transcurs de la vida, fent possible que esdevinguin ciutadans responsables, creatius i participatius. La biblioteca té un accés directe al carrer perquè vol estar oberta al barri tot oferint  els seus serveis a les escoles de la zona i a les famílies.

La biblioteca de l’Institut Escola s’ha projectat vers altres projectes de biblioteques escolars i ha ajudat a estructurar-los mitjançant trobades, participació en cursos de formació i elaboració de programes informàtics de gestió.

Una part de l’equip d’escola (biblioteca) participa a grups de treball de l’Associació de Mestres de Rosa Sensat, com el Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil  per tal de conèixer, valorar i classificar les novetats literàries que van sortint i recollir-les i recomanar-les a El Garbell on trobareu una selecció de les més significatives. Aquest recull s’edita tres vegades l’any: hivern, primavera i estiu. Us convidem a seguir les novetats de ben a prop!

Biblioteca:

Documentació de centre

Aquest és el Projecte Educatiu de l’IE Costa i Llobera revisat i actualitzat:

ACTUALITZACIO-DEL-PEC-IE-Costa-i-Llobera-2nov2022

Aquest és el Projecte Educatiu de Centre NOFC (només funcionament d’escola) de l’IE Costa i Llobera revisat i actualitzat:

pec_nofc_2023

I això el Projecte de direcció de l’IE:

Projecte_direcció

A continuació podreu consultar el Projecte lingüístic

Pla lingüístic

Aquí trobareu el Pla de convivència 2021

Aquí el compromís de Família i Escola actualitzat

Pla d’organització COVID 2021-2022
PLA-DORGANITZACIO-Covid-19-CURS-2021-2022-IE-COSTA-I-LLOBERA

 

Consell escolar

És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar encarregat de la governança de l’Institut Escola Costa i Llobera. Vindria a ser com el Parlament de l’escola.

Està format per representants dels diferents estaments que conformen la comunitat educativa (direcció, equip docent, alumnat, famílies, Personal Associat al Centre (PAS) i districte) i es reuneix en sessió ordinària diverses vegades durant un curs escolar.

La seva funció és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: projecte educatiu, programació general, gestió econòmica, convivència, activitats escolars, horaris, etc.

Les mares/pares que participen en el Consell, així com la resta de membres, opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

La participació com a membre del consell implica fer una tasca de representació dels interessos del sector que representa (no és a títol individual).

Hi poden formar part els pares i mares elegits/des en un procés electoral que sol repetir-se cada dos anys, d’acord amb la Resolució que publica l’administració i que n’estableix el calendari. Els membres són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. També en forma part la presidència de l’AFA.

A les eleccions, les famílies hi poden participar de dues maneres:

 • Presentant-se com a candidats/es
 • Participant en la votació dels candidats/es el dia de les eleccions

Tanmateix els/les alumnes compten també amb un procés propi d’elecció dels seus representants al Consell Escolar, elegits/des a partir del primer curs d’educació secundària

Aquí podreu accedir a la documentació del Consell escolar d’enguany.

Eleccions 2021

Calendari del procés electoral

 • Inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021
 • Constitució de les meses electorals: abans del dia 11 de novembre de 2021
 • Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 20 de desembre de 2021

Més informació

Organigrama

Instal·lacions

Aules, facilitadores d’agrupacions i metodologies diverses.

Biblioteca, centre neuràlgic, més de 35000 volums per llegir i compartir.

Tallers, de plàstica,tecnologia i música.

Aules multimedia, totes equipades amb PDI i relacionades en xarxa.

Laboratoris, d’idiomes, física i química, geologia.

Cuina, on s’elaboren menús amb productes km0 i ecològics.

Menjador facilitador d’autonomia i socialització dels 6 als 18 anys.

Aula polivalent, àgora de l’IE i educació física 6-18 amb dutxes i vestidors.

Estudi de ràdio com a espai de comunicació.

Pineda, espai natural entrada al Parc de l’Oreneta.

Hort, un projecte d’escola.

Amfiteatre, compartir a l’aire lliure.

Terrasses, espais de complicitat, camps esportius.