Secretaria

Secretaria

Costa i Llobera

Informacions

Per informació relacionada amb la preinscripció cliqueu a aquest enllaç

Horari d'atenció

HORARI CURS 2023-2024

L’horari d’atenció al públic durant els dies laborables del curs escolar és el següent: 

 • ADMINISTRACIÓ: de 8:30 a 13:00 i de 14:00 a 16:30 (divendres només fins a les 14:00). 
 • SECRETARIA INFANTIL I PRIMÀRIA: de 8 a 13:00 i de 13:30 a 16:15. 
 • SECRETARIA ESO I BATXILLERAT: de 8:30 a 13:00 i de 14:00 a 16:30. 

Correu: costaillobera.informacio@costaillobera.cat
Telèfon: 937 006 987

 • SECRETARIA AFA: de 8:30 a 13:00 i de 14:00 a 16:30 (divendres només fins a les 14:00).

Correu: secretaria.afa@costaillobera.cat
Telèfon: 932 047 551

Agenda i calendari

juny 2024

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sol·licitud de certificats

 • – Certificat d’equivalència del nivell C de català
 • – Certificat de Qualificacions
 • – Certificat de Matrícula
 • – Certificat d’Estudis

Convalidacions

Convalidacions reconeixement de Música i Dansa (secundària):

L’alumnat que cursa ESO i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de les següents matèries:

 • Educació Física
 • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO)
 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO (2 hores per curs)
 • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores)
 • Matèries de la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs) per a alumnes de batxillerat

No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs.

Matèries que es poden reconèixer: depèn del nombre d’hores de dedicació setmanal (entre 5 i 7, o més de 7 pel que fa a dansa; i entre 3 i 4 hores, o més de 4 pel que fa a música) i són les mateixes que en el cas de la convalidació.

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultanejar estudis ordinaris amb els estudis de dansa, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs. Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què tenen dret.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:
 • – Imprès de sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria.
 • – Certificació expedida per l’escola de música on s’acrediti el nombre d’hores de dedicació setmanal (es pot baixar d’internet o demanar-lo a l’escola corresponent).
 • – Autorització de la família per entrar més tard o marxar abans a casa, en cas de tenir la reducció horària a primeres o últimes hores del matí o de la tarda.
 • – A la secretaria es donarà registre d’entrada i es donarà una còpia a l’alumne/a.
 • – L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.

Simultaneïtat d’estudis amb pràctica intensiva d’esport:

L’alumnat d’ESO i Batxillerat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport pot sol·licitar que se li apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la matèria d’Educació Física i d’algunes matèries optatives durant l’etapa d’ESO.

Pels alumnes que fan ESO i en casos excepcionals en què les circumstàncies individuals de l’alumne/a i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquin, amb una dedicació horària de més de 9 hores setmanals d’entrenament, l’alumne/a pot sol·licitar un pla individualitzat que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física. Aquest pla individualitzat no es pot aplicar a l’alumnat que fa Batxillerat.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:
 • – Imprès de sol·licitud de Pla Individualitzat per al reconeixement de l’Educació física (model SEFESO).
 • – Certificació expedida Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació ARC de la Federació Catalana corresponent), o bé certificat del Club o Federació en el qual hi consti el nombre d’hores setmanals d’entrenament.
 • – Autorització dels pares per entrar més tard o marxar abans a casa, en cas de tenir la reducció horària a primeres o últimes hores del matí o de la tarda.
 • – Quan es presenti la documentació a la secretaria del centre es farà registre d’entrada i se’n lliurarà una còpia a l’alumne/a.
 • – L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.

Autoritzacions

Justificació de faltes d’assistència o retards a l’ESO i batxillerat

Aquest curs les famílies justifiquen les faltes d’assistència a través d’un aplicatiu. Podreu accedir-hi a mitjançant el següent enllaç:

Des d’un ordinador: https://iecostaillobera.atutoria.com/index2.php

Des d’un dispositiu mòbil: https://iecostaillobera.atutoria.com/index_pda.php

L’aplicatiu us demana l’usuari i contrasenya que heu rebut per correu electrònic.