Espai migdia

Espai migdia

Costa i Llobera

Proposta educativa global

L’escola ofereix una proposta educativa global que va més enllà de l’activitat docent, per tant, cerca fórmules i dinàmiques que possibilitin que totes les activitats que es desenvolupen en el centre formin part d’un tot, comparteixin objectius, funcionament i formes d’actuació. L’alumne ha de sentir que realitza l’activitat en el centre com un continu i no com la suma independent de propostes inconnexes. La coordinació amb l’espai del migdia és una mostra d’aquest lligam.

Pel valor educatiu d’aquest espai, així com per la necessitat de compartir línies d’actuació conjuntes i tenir complicitats amb l’equip de migdia, aquests professionals assisteixen als claustres, d’inici i final de curs. També està programada una trobada trimestral amb l’equip de tutors/es de cada cicle i una reunió conjunta amb els equips de coordinació d’etapa.

Objectius generals

1. Vetllar per al desenvolupament dels nens i nenes i acompanyar el seu creixement perquè siguin infants amb habilitats socials i capaços d’expressar les seves emocions i sentiments. Infants competents que incorporen els seus sabers i habilitats per poder actuar i prendre decisions en situacions diverses i quotidianes.

2. Oferir un acompanyament respectuós que permeti a cada infant i jove sentir-se acollit i estimat.

3. Aprendre a viure i conviure; prenent la capacitat de millorar, tant individual com col·lectiva, com a motor indispensable de creixement.

4. Cura i respecte d’un mateix i envers els altres, com a valor troncal de la convivència.

5. Com a objectiu propi, afavorir el creixement i el desenvolupament personal i professional de l’equip de migdia, centrat en un bon clima de treball i facilitant la implicació, participació i reflexió conjunta.

Estructura organitzativa

L’equip de migdia es divideix en 3 espais: migdia a infantil, migdia primària amb tallers i migdia a secundària.

Amb cada etapa es fan trobades periòdiques amb la coordinació de migdia, una reunió trimestral amb l’equip d’atenció a la diversitat (EAD) i es participa a les reunions de claustre que es fan al llarg del curs.

Equip de migdia a infantil

L’equip de migdia d’infantil s’ubica a una classe i comparteix espai amb els nens i nenes des dels 3 als 5 anys. Aquesta permanència en l’espai fa que el vincle sigui l’eina principal del treball amb els infants.

Actualment són 11 persones. 7 són responsables d’un grup/classe, de 21 nens i nenes de 3 a 5 anys a cada grup, que dinen a les seves classes. Les altres persones fan tasques de suport als grups i la migdiada amb els menuts.

Horari: L’horari de migdia a infantil s’organitza de la següent forma:

L’equip de migdia d’infantil es reuneix un cop al mes per dirimir qüestions organitzatives i pedagògiques i es comuniquen i coordinen directament amb les tutores i tutors per tractar qualsevol incidència, problemàtica o dubte que hagi sorgit al pati o al menjador. A banda de la trobada amb les mestres a inici i final de curs, per fer la preparació i tancament del curs. Per això hi ha objectius compartits amb les mestres i altres de propis, que queden reflectits a la PGA (programació general anual) del centre, eina de millora contínua de treball que es fa a l’escola.

2. Equip de migdia a primària i secundària

La característica principal de l’equip de primària i secundària és que comença a treballar amb els infants a primer de primària i els segueix en tota la seva escolaritat. Això fa que hi hagi una gran coneixença entre monitors i nenes, nens i joves.

L’equip de migdia de primària i secundària es compon de 15 monitors i monitores, la persona de salut i la coordinadora de migdia.

L’horari d’aquest equip és de 12 a 14.30 amb primària i de 14.30 a 15.30 amb secundària.

2.1. El migdia a primària

Hi ha 12 grups de primària (2 línies per edat). Cada grup té el seu referent que els va a buscar a les 12 a la classe i els retorna a les 14:30.

La coordinadora de migdia i la referent de salut, si no tenen cap urgència, es troben al menjador de primària servint als grups i fent tasques de suport.

Hi ha 4 tallers: dansa, teatre, arts i audiovisuals, gestionats per professionals de cadascuna de les especialitats. Hi ha quatre grups per cicle, que coincideixen amb el grup-classe, per tant, cada grup-classe realitza el mateix taller durant nou setmanes seguides, de manera que en acabar el curs haurà passat per les quatre propostes. Els monitors i monitores de cada grup, col·laboren amb la persona responsable del taller.

Amb l’objectiu que tots els grups puguin gaudir dels diversos espais d’esbarjo que ofereixen les instal·lacions de l’Escola, s’estableixen torns per poder anar rotant entre els espais de pistes, pineda, terrassa o pati nou. A més a més, cada curs té el seu propi material de joc exterior.

L’equip de migdia de primària es reuneix mensualment per treballar qüestions organitzatives i pedagògiques per cicles i es comuniquen i coordinen directament amb les tutores i tutors per tractar qualsevol incidència, problemàtica o dubte que hagi sorgit al pati o al menjador.

A banda, s’estableix una de la trobada amb les tutores a l’inici de curs per saber dels infants i les dinàmiques de grup. Per això hi ha objectius compartits amb les mestres i altres de propis, que queden reflectits a la PGA (programació general anual) del centre.

2.1. El migdia a secundària

Es treballa en tres espais: espai exterior pistes i pineda i menjador. 

El monitor/referent es fa càrrec d’un curs des de primer a quart d’ESO. Pensem que, d’aquesta manera, es pot fer una tasca més acurada de seguiment dels nois i noies. Veure la seva evolució, si hi ha algun canvi… i poder parlar-ho amb el tutor o tutora corresponent.

Procurem treballar des de la proximitat i l’interès real pel creixement d’aquests joves. Que hi hagi una bona integració dels nois i noies que venen d’altres escoles a 1r d’ESO, que es crei un clima d’acceptació de la diversitat al mateix temps que es va buscant la identitat pròpia i la de grup, evitar la soledat no desitjada… Acompanyar, des del respecte, l’etapa de l’adolescència en un centre escolar.

L’organització de l’espai migdia a secundària és la següent els dilluns, dimarts i dijous, mentre que dimecres i divendres hi ha un sol torn perquè hi ha poc alumnat que es quedi a dinar.

Tal com es fa a les etapes d’infantil i primària, l’equip de migdia es coordina amb les tutores i tutors per tractar qualsevol incidència, problemàtica o dubte que hagi sorgit al pati o al menjador i participa d’alguna de les assemblees de grup en cas que calgui tractar alguna cosa.

Al·lergies

Per notificar una al·lèrgia a l’escola cal que ompliu la fitxa que trobareu a continuació i la retorneu signada a l’escola.

Pla d’actuació en cas d’al·lèrgia i annex 3 de la fitxa d’al·lèrgies:

Al·lèrgies- ANNEX 3 amb logo

Per a dietes, al.lèrgies i intoleràncies escriure a: espai.migdia@costaillobera.cat