Espai migdia

Espai migdia

Costa i Llobera

Funcionament

L’escola ofereix una proposta educativa global que va més enllà de l’activitat docent, per tant, cerca fórmules i dinàmiques que possibilitin que totes les activitats que es desenvolupen en el centre formin part d’un tot, comparteixin objectius, funcionament i formes d’actuació. L’alumne ha de sentir que realitza l’activitat en el centre com un continu i no com la suma independent de propostes inconnexes. La coordinació amb l’espai del migdia és una mostra d’aquest lligam.

Pel valor educatiu d’aquest espai, així com per la necessitat de compartir línies d’actuació conjuntes i tenir complicitats amb l’equip de migdia, aquests professionals assisteixen als claustres, d’inici i final de curs. També està programada una trobada trimestral amb l’equip de tutors/es de cada cicle i reunió conjunta amb els equips de coordinació d’etapa.

El temps de migdia a l’Institut escola Costa i Llobera.
Els objectius generals de l’equip de migdia són els següents:
  • – Vetllar per al desenvolupament dels nens i nenes i acompanyar el seu creixement per a que siguin infants amb habilitats socials i capaços d’expressar les seves emocions i sentiments. Infants competents que incorporen els seus sabers i habilitats per poder actuar i prendre decisions en situacions diverses i quotidianes.
  • – Oferir un acompanyament respectuós que permeti a cada infant i jove sentir-se acollit i estimat.
  • Aprendre a viure i conviure; prenent la capacitat de millorar, tant individual com col·lectiva, com a motor indispensable de creixement.
  • – Cura i respecte d’un mateix i envers als altres, com a valor troncal de la convivència.
  • – Com a objectiu propi, afavorir el creixement i el desenvolupament personal i professional de l’equip de migdia, centrat en un bon clima de treball i facilitant la implicació, participació i reflexió conjunta.

 

L’estructura organitzativa del migdia  Curs 2020-2021 

L’equip de migdia es compon de 31 persones dividits en 2 espais diferenciats i que treballen alhora:

Equip de migdia infantil

L’equip de migdia d’infantil s’ubica a una classe i comparteix espai amb els nens i nenes des dels 3 als 5 anys. Aquesta permanència en l’espai fa que el vincle sigui l’eina principal del treball amb els infants.

Actualment són 11 persones. 7 són responsables d’un grup/classe, que es compon de 21 o 22 nens i nenes de 3 a 5 anys, que dinen a les seves classes. Les altres persones fan tasques de suport als grups i la migdiada amb els menuts.

Horari: L’horari de migdia a infantil s’organitza de la següent forma:

– 12:00 a 12:15 petita reunió prèvia dels mestres de migdia a la pineda.

– 12:15 a 12:30 espai compartit per mestra i monitora. Moment de parar taula conjuntament i intercanvi d’informació.

– 12:30 a 13:10 estona de dinar. Hàbits.

– 13:10 a 14:40   Els menuts descansen (cada grup a la seva aula). Els mitjans i grans van a jugar a la pineda amb el material del grup. La pineda s’ha dividit en  7 seccions, els grups van canviant cada dia d’espai de joc.

– 14:40 a 15 rotllana a la classe i cohesió de grup. Moment de compartir com ha anat el pati, o explicar un conte o cantar una cançó. Quan arriba la mestra, hi ha uns minuts d’intercanvi per poder donar continuïtat al dia a dia del grup.

L’equip de migdia d’infantil es reuneix un cop al mes per dirimir qüestions organitzatives i pedagògiques.

L’equip de migdia d’infantil es reuneix amb les mestres a inici i final de curs, per fer la preparació i tancament d’aquest.

Els monitors/monitores es comuniquen i coordinen directament amb les tutores i tutors per tractar qualsevol incidència, problemàtica, dubte que hagi sorgit al pati o al menjador.

Es fa una reunió trimestral amb l’equip d’atenció a la diversitat (EAD)

Hi ha objectius compartits amb les mestres i altres de propis, que queden reflectits a la PGA (programació general anual) del centre, eina de millora contínua de treball que es fa a l’escola.

Es participa a les reunions de claustre que es fan al llarg del curs.

Hi ha reunions entre la coordinació d’infantil i la  coordinació de l’equip migdia.

 

Equip de migdia primària i secundària

La característica principal de l’equip de primària i secundària és que comença a treballar amb els infants a primer de primària i els segueix en tota la seva escolaritat. Això fa que hi hagi una gran coneixença entre monitors i nenes, nens i joves.

L’equip de migdia de primària i secundària es compon de 18 monitors i monitores, la persona de Salut i la coordinadora de migdia.

L’horari d’aquest equip és de 12 a 14:30 amb primària i de 14:30 a 15:30 amb secundària.

 

Primària

Hi ha 18 grups de primària (3 per edat). Cada grup té un referent que els va a buscar a les 12 a la classe i els retorna a les 14:30.

La coordinadora de migdia i la referent de salut, si no tenen cap urgència, es situen  al menjador de primària servint als grups i fent tasques de suport.

Hi ha una graella on s’estableixen els torns de pati, perquè tots els infants puguin gaudir de tots els espais disponibles.

Hi ha una bossa per classe amb material de joc exterior (es fa servir tant per l’equip migdia com per les mestres.). 

Hi ha una reunió mensual, organitzativa i pedagògica de l’equip  de migdia de primària.(Aquest curs s’estableix per cicles)

Hi ha una reunió d’inici de curs amb tot l’equip de primària i reunions amb les tutores per saber dels infants i les dinàmiques de grup.

Els monitors/monitores es comuniquen i coordinen directament amb les tutores i tutors per tractar qualsevol incidència, problemàtica, dubte que hagi sorgit al pati o al menjador.

Es fa una reunió trimestral amb l’equip d’atenció a la diversitat (EAD)

Hi ha objectius compartits amb les mestres i altres de propis, que queden reflectits a la PGA (programació general anual) del centre, eina de millora contínua de treball que es fa a l’escola.

Es participa a les reunions de claustre que es fan al llarg del curs.

Hi ha reunions periòdiques entre la coordinació de primària i la coordinació de l’equip migdia.

 

Secundària

Es treballa en tres espais: espai exterior (pistes i pineda), menjador i sala polivalent. L’horari és de 14:30 a 15:30.

Dinen:

– Al menjador els nois i noies de 4t d’ESO i 1r d’ESO a les 14:30. A les 15 entren els de 2n d’ESO..

– A la sala polivalent dinen els nois i noies de 3r d’ESO.

Falta concretar si aquesta organització és per trimestres (rotacions) o per a tot el curs.

Aquest curs no hem pogut ofertar servei de menjador al batxillerat. 

El monitor/referent es fa càrrec d’un curs des de primer a quart d’ESO. Pensem que, d’aquesta manera, es pot fer una tasca més acurada de seguiment dels nois i noies. Veure la seva evolució, si hi ha algun canvi,… i poder parlar-ho amb el tutor o tutora corresponent.

Procurem treballar des de la proximitat i l’interès real per el creixement d’aquests joves. Que hi hagi una bona integració dels nois i noies que venen d’altres escoles a 1r d’ESO, que es crei un clima d’acceptació de la diversitat al mateix temps que es va buscant la identitat pròpia i la de grup, evitar la soledat no desitjada,… Acompanyar, des del respecte, l’etapa de l’adolescència en un centre escolar.

Les normes de funcionament són les mateixes que a l’espai lectiu.

Es fan reunions mensuals, tan organitzatives com pedagògiques.

Hi ha una reunió d’inici de curs amb l’equip de primer d’ESO on, entre d’altres coses, es presenten les noves incorporacions del grup.

Els monitors/monitores es comuniquen i coordinen directament amb les tutores i tutors per tractar qualsevol incidència, problemàtica, dubte que hagi sorgit al pati o al menjador.

Es fa una reunió trimestral amb l’equip d’atenció a la diversitat (EAD)

Hi ha objectius compartits amb els professors i altres de propis, que queden reflectits a la PGA (programació general anual) del centre, eina de millora contínua de treball que es fa a l’escola.

Es participa a les reunions de claustre que es fan al llarg del curs.

Al·lergies

Per notificar una al·lèrgia a l’escola cal que ompliu la fitxa que trobareu a continuació i la retorneu signada a l’escola.

Pla d’actuació en cas d’al·lèrgia i annex 3 de la fitxa d’al·lèrgies:

Al·lèrgies- ANNEX 3 amb logo

Per a dietes, al.lèrgies i intoleràncies escriure a: espai.migdia@costaillobera.cat