Educacio infantil

Educacio infantil

Costa i Llobera

Educació infantil

L’Etapa d’Educació Infantil s’organitza en set grups d’infants d’edats compreses entre els 3 i els 6 anys. A cada grup hi conviuen infants de 3, 4 i 5 anys i és per això que cada aula esdevé un espai de construcció d’aprenentatge entre nens/es de diferents edats. L’adult desenvolupa el rol d’acompanyant en aquesta adquisició i proposa activitats que donen resposta a la curiositat natural dels infants. Dins del grup d’edats barrejades les activitats es plantegen de manera cooperativa: tots hi participen des del seu tarannà, els seus coneixements i la seva experiència. Promovem així la conformació de la identitat personal i la integració i pertinença al grup. La fita és aprendre ajudant-se, sent protagonistes del del seu procés d’aprenentatge.

Durant l’etapa d’Educació Infantil, l’infant segueix un procés que va des de la dependència de l’adult cap a l’autonomia i des de la globalitat fins assolir processos més diferenciats.

El currículum d’Educació Infantil, extret del Decret 181/2008, gira entorn a tres àrees a partir de les quals s’organitzen els continguts. Aquestes es treballen d’una manera globalitzada donant sentit i significat a tots els processos d’ensenyament-aprenentatge.  

Àrea I: “Descoberta d’un mateix i dels altres”: fa referència al coneixement de la pròpia persona i a la noció d’identitat que es constitueix en interacció amb l’entorn.

Àrea II: “Descoberta de l’entorn natural i social”: fa referència a l’ampliació del medi de l’infant i al coneixement de la realitat física i social que inclou una determinada representació del món.

Àrea III: “Intercomunicació i llenguatges”: fa referència a donar instruments, com el llenguatge, que permeten a l’infant relacionar-se, conèixer i poder modificar l’entorn.

Per tal de donar resposta i cabuda a tot el ventall d’interessos i necessitats a l’aula plantegem diverses experiències d’aprenentatge d’entre les quals destaquem:

        El Llibre Blanc: afavoreix la coneixença entre tots els nens i nenes, fomentant d’aquesta manera el sentiment de pertinença al grup. Té un component emocional molt important. Fa de pont en la comunicació família-escola.

        Mini recerques o petits projectes: les converses amb els infants ens permeten descobrir interessos individuals i col·lectius a partir dels quals iniciem les mini-recerques . En gran o petit grup es defineixen els temes a investigar que es concreten en un guió de treball que orienta el camí a seguir.

      Treball Individual: els aprenentatges inicials de lecto-escriptura i matemàtica els abordem de forma més sistemàtica  en grups de ràtio reduïda de manera que podem personalitzar l’aprenentatge i alhora respectar els ritmes individuals. Aquest fet passa pel coneixement acurat de cada infant, per donar i demanar a cadascú allò que pot fer, posant-lo en situacions de confort i de repte cognitiu.  

        Els espais d’aprenentatge:  són espais de lliure circulació on cada nen/a tria on vol anar ja que se li ofereixen diferents propostes. Tenim dissenyats set espais diferenciats: Laboratori del món, En Construcció, Mirades, Digui Digui, Joc de Viure, Llum i Natura. Aquests espais donen cabuda al desenvolupament de les capacitats. 

Darrere de cada espai hi ha pensats uns continguts curriculars amb propostes que ofereixen oportunitats per tothom on cal construir a partir del joc, la relació amb els iguals i l’acompanyament de l’adult. Es basen en una metodologia activa que permet l’evolució personal i grupal de tots els implicats (infants i adults). Tal com proposa Malaguzzi educar significa incrementar el nombre d’oportunitats possiblesEls espais i els materials són font d’aprenentatge en si mateixos i és per això que a Educació Infantil es dona importància a la descoberta de materials i al joc lliure.

  • – Padrins de lectura i de joc permeten oferir uns espais de trobada entre alumnes de cicle superior de Primària i nens/es de 4 i 5 anys d’infantil per establir complicitats on el vincle són els contes i els jocs de taula. Possibilita teixir relacions que afavoreixen un acompanyament a un infant per un alumne més gran.
  • – L’assemblea conjunta de tot infantil és un espai setmanal de trobada centrat en l’acompanyament als nens/es mitjançant informacions, propostes que sorgeixen dels nens, resolució de conflictes i presa de consciència de possibilitat de millora en la convivència que acompanya al creixement emocional i social dels nens i nenes.
  • – La celebració de festes en comunitat esdevé una oportunitat per a conèixer i gaudir amb alumnes de diferents etapes ja que es desenvolupen de forma transversal en tot l’Institut-Escola.

Aquí trobareu informacions i imatges  tant d’activitats habituals a l’aula,  com d’aquelles relacionades amb el pas cíclic del temps (com les festes populars),  com les que comporten sortir a buscar la informació que és objecte d’aprenentatge i les que potencien la convivència en un lloc i una organització diferent de la de l’àmbit escolar (colònies).