Educació primària

Educació primària

Costa i Llobera

Educació primària

A Primària continuem la línia de treball que s’ha iniciat a Infantil tot adaptant el dia a dia a l’evolució dels nens i nenes. Entenem l’escola com un entorn inclusiu, estimulant i acollidor per als infants. Els guiem i acompanyem en els processos d’aprenentatge, per tal que esdevinguin persones curioses, autònomes, crítiques i responsables 

Estem organitzats en tres cicles: inicial, mitjà i superior i oferim diferents metodologies que  faciliten l’aprenentatge competencial de l’alumnat. 

El treball per projectes es realitza a partir de diversos temes que corresponen al currículum de cada curs i d’altres que trien els nens i nenes lliurement. A través d’aquesta metodologia es cerca un treball competencial on l’aprenentatge esdevingui significatiu per l’infant.

Els Projectes interetapes es realitzen entre l’alumnat de cicle mitjà i superior amb alumnat de l’ESO i Batxillerat. Aquests ofereixen l’oportunitat de visualitzar aprenentatges en espiral i generen vincles entre alumnat de diferents edats. Això els permet viure projectes desenvolupant diferents rols.

Els padrins de lectura i de joc permeten oferir uns espais de trobada entre alumnes de cicle superior de Primària i Infantil per establir  complicitats on el vincle són els llibres i els jocs de taula. Possibilita teixir relacions que afavoreixen un acompanyament on cada alumne se sent reconegut.

Grups de ràtio reduïda d’anglès, música i àrees instrumentals. Aquest tipus de agrupació facilita una atenció més individualitzada als nens i nenes en els àmbits esmentats. 

El pla de treball afavoreix l’aprenentatge autodirigit i la presa de decisions amb propostes que els nens i nenes han de calendaritzar i gestionar en cada un dels plans quinzenals. Aquests plans de treball finalitzen amb una autoavaluació de l’alumne i feedback del docent que genera noves propostes i reptes de millora.

L’aprenentatge cooperatiu es du a terme amb equips heterogenis fixes anuals on cada alumne passa per diferents rols i té la possibilitat de marcar-se objectius individuals i de grup per poder aprendre nous continguts de manera cooperativa. El treball cooperatiu afavoreix la competència social de l’alumnat i és una gran eina d’atenció a la diversitat.

L’autoavaluació per part de l’alumnat permet que aquest pugui prendre consciència dels aprenentatges fets, de la seva evolució, de quins reptes marcar-se i com prendre decisions per seguir millorant.

A la revista El Xiulet del Barri els nens i nenes s’expliquen i a la vegada ens expliquen què és el que fan i les seves vivències al llarg del curs.

Els càrrecs rotatius dins l’aula afavoreixen la col·laboració i la responsabilitat envers la comunitat. 

L’assemblea de classe és un espai setmanal centrat en l’acompanyament al grup mitjançant dinàmiques de cohesió, debats, resolució de conflictes i presa de consciència de possibilitat de millora en la convivència de grup que acompanya al creixement emocional i social dels nens i nenes.

La tutoria individual és l’espai setmanal que té el/la tutor/a per poder acompanyar els infants en l’autoconeixement, la vinculació, la presa de decisions i la responsabilitat personal davant el repte de fer-se grans.

Els tallers interclasses es desenvolupen en grups fixes de cicle amb alumnes barrejats. Gaudeixen de propostes d’especialistes en diferents àmbits: dansa, art, ciències, animació a la lectura, imatge i teatre. Es duen a terme diàriament durant l’espai de migdia.

La celebració de les festes populars en comunitat esdevé una oportunitat per a conèixer i gaudir amb alumnes de diferents edats ja que es desenvolupen de forma transversal en tot l’Institut-Escola.