Educació secundària

Educació secundària

Costa i Llobera

Educació secundària

Iniciem el pas a Secundària amb un acompanyament tutorial de transició iniciat a 6è de Primària,  a càrrec de les tutores de grup amb la col·laboració de l’equip de tutors i tutores de 1r ESO i les orientadores dels dos nivells, de manera que els joves tenen l’oportunitat de fer el trànsit d’una manera tranquil·la i segura. Garantim el traspàs de totes les informacions rellevants i també un seguiment de les tutores de 6è en el primer trimestre del curs de 1r ESO. 

Per a l’alumnat nouvingut que s’incorpora al nostre centre també engeguem un Pla d’Acollida monitoritzat pels tutors i tutores de 1r ESO i l’EAD (Equip d’Atenció a la Diversitat), després d’un traspàs d’informació coordinat amb les escoles de procedència, la qual cosa garanteix a aquest alumnat una adaptació fluïda i amable. 

Els eixos principals d’aquesta nova etapa són els següents: 

  • – El Pla d’Acció Tutorial
  • – L’Atenció a la Diversitat
  • – La diversificació curricular i la globalització progressiva dels aprenentatges 
  • – L’impuls de les competències digitals
El Pla d’Acció Tutorial

El Pla d’Acció Tutorial és l’instrument del qual ens dotem per posar en marxa un mecanisme de tres rodes o eixos: l’alumne/a, la família i el grup-classe. És un instrument transversal, flexible i obert a les necessitats emergents de cada curs i es projecta al llarg dels quatre cursos de l’ESO. És important comptar amb la implicació, la complicitat i la col·laboració de les famílies a fi que el creixement personal i acadèmic de l’alumne/a compti amb les màximes garanties d’èxit. 

Com a tret identitari del nostre Pla d’Acció Tutorial apliquem les següents mesures o mecanismes d’acció: 

· 2 tutors o tutores per cada grup de 30 alumnes. 

· 1 hora a la setmana de sessió de tutoria amb el grup classe, que anomenem “Assemblea”, atesa i dinamitzada pels dos tutors o tutores de grup, en format de co-docència. 

· A 1r ESO 2 hores d’Assemblea, per incidir en aspectes d’adaptació a la nova etapa i de dinàmiques i cohesió de grup.  

· Tutoria individual amb l’alumne/a (entrevistes personalitzades). Cada tutor/a atén la meitat d’un grup, aproximadament uns 15 alumnes. 

· Tutoria amb les famílies (entrevistes). Cada tutor/a atén la meitat de les famílies d’un grup, aproximadament unes 15. 

· Seguiment estret i avaluació de l’assoliment de les Competències Personals i Socials de cada alumne/a, conjuntament amb tot l’equip docent i l’EAD. 

· Canalització de totes les iniciatives encaminades a l’Orientació personal i acadèmica i en els darrers cursos amb progressiva i creixent atenció també a la professional. 

· Reunió setmanal dels equips de tutors i tutores conjuntament amb l’orientadora del nivell. 

· Acompanyament i assessorament permanent de l’EAD i l’EAP de zona.

· Organització i acompanyament dels tutors i tutores i altres docents en els campaments i/o sortides de cohesió al llarg de tota l’ESO, en els quals es posen en joc les dinàmiques i cohesió del grup, el treball interdisciplinar i les metodologies globalitzades, que serveixen d’eix temàtic per als Treballs de Síntesi de 1r a 3r ESO i el Projecte de Recerca de 4t ESO

· Implicació i participació de l’alumnat a través dels delegats o delegades de curs i el Consell de Delegats i Delegades de l’alumnat de Secundària i Batxillerat.

L’Atenció a la Diversitat

Abordem l’Atenció a la Diversitat des de diferents enfocaments: 

· El seguiment personalitzat de cada alumne/a des de la tutoria. 

· L’acompanyament  de l’orientadora i els professionals de suport en els casos de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials

· L’organització i configuració dels grups classe i el treball per grups d’aprenentatge cooperatiu

· Els grups flexibles amb una ràtio més reduïda en les matèries optatives i, a partir del segon cicle, en les matèries instrumentals (PQR). 

· Els desdoblaments en dos grups (meitats de grup) en algunes de les matèries del currículum (música, tecnociència). 

· La co-docència en algunes matèries, àmbits i cursos-nivells. 

· Els Plans Individualitzats

· L’acompanyament amb l’ús de les eines digitals

· La participació en Projectes multidisciplinars o globalitzats en un mateix curs o nivell i també amb altres cursos o nivells de l’Institut-Escola. 

 
La diversificació curricular i la globalització progressiva dels aprenentatges

La diversificació curricular pròpia d’aquesta etapa amb una progressiva i creixent incorporació de l’optativitat a partir de 1r ESO permet anar dibuixant un itinerari que faculta  l’alumne/a per alinear de manera progressiva i creixent els seus aprenentatges amb els seus interessos. Tot aquest procés sempre ha d’estar acompanyat i supervisat per la família i pels docents i professionals d’orientació, que també tenen un rol important i inexcusable d’assessorament en el procés de tria. 

Es garanteix la possibilitat de l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, el francès, a partir de 1r ESO, també comptant amb l’assessorament dels tutors i tutores de 6è de Primària i els professionals d’orientació, que ens ajuden a determinar la conveniència d’engegar l’aprenentatge d’una segona llengua en cada cas individual. 

El currículum de l’ESO és el següent, tot i que en la franja d’optatives de 1r i 2n ESO pot haver-hi variacions d’un curs a l’altre: 

L’etapa de secundària es troba actualment immersa en una transformació que tendeix cap a la globalització dels aprenentatges, amb l’aprenentatge per grups cooperatius, mitjançant la progressiva implantació del treball per Àmbits Curriculars, els Projectes de Treball Globalitzat (actualment un projecte per cada trimestre), els Projectes de caire més transversal interetapes, les aliances entre matèries que treballen competències properes o similars i la progressiva implementació d’eines d’autoavaluació i coavaluació, que promouen la implicació i la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge. Abordem aquesta transformació amb professionalitat i prudència, essent plenament conscients de la importància que té la formació de l’equip docent en el terreny de l’Avaluació Formativa i Competencial i les noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge. 

El Pla de Llengües Estrangeres es basa en l’ensenyament de continguts de les matèries no lingüístiques en anglès (metodologia AICLE) i el francès com a segona llengua estrangera a l’ESO.  Té també una incidència en els Plans Individualitzats d’alguns i algunes alumnes i es reforça amb l’oferta d’aprenentatge d’idiomes en la franja d’extraescolars auspiciada per l’AFA. 

 

L’impuls a les competències digitals 

Abordem la incorporació de les competències digitals mitjançant l’ús de l’ordinador portàtil personal des de 1r ESO, adquirit per les famílies a partir de la proposta de la Coordinació TAC de l’Institut-Escola, treballant amb l’Aula Virtual Moodle i posant molta atenció a la progressiva actualització d’aquests recursos en constant transformació.  

La majoria de matèries han incorporat a la seva metodologia i sistema de treball l’ús d’aquestes eines i des del principi es procura que hi hagi un bon acompanyament de l’alumnat que es canalitza a través del treball a les tutories, de l’acompanyament de l’EAD i sempre amb el suport tècnic i assessorament de la Coordinació TAC del centre. 

A l’apartat de la web d’”Actualitat” trobareu informacions i imatges de diverses activitats i projectes desenvolupats al llarg del curs.